Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van PipNL Webdesign .
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PipNL Webdesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door PipNL Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door PipNL Webdesign verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met PipNL Webdesign verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van PipNL Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PipNL Webdesign en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door PipNL Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. PipNL Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan PipNL Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht PipNL Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat PipNL Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor PipNL Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van abonnementen, onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf van het jaar waarover het contract loopt. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door PipNL Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze Opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de Opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Domeinnaamregistratie

 1. Indien Opdrachtgever PipNL Webdesign heeft verzocht te bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of e-mail adressen, zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing.PipNL Webdesign verzorgt in opdracht van de Opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen.
 2. Op alle aanvragen en gebruik van domeinnamen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedure van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder bijvoorbeeld de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie is aangewezen te beslissen over de verlening van domeinnamen. PipNL Webdesign vervult bij de aanvragen slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. PipNL Webdesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 1. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Opdrachtgever en PipNL Webdesign aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat PipNL Webdesign middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Opdrachtgever vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Opdrachtgever is zich er tevens van bewust dat indien PipNL Webdesign wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Opdrachtgever, PipNL Webdesign zich tot de Opdrachtgever kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden.
 1. Om fouten te voorkomen worden domeinnamen uitsluitend besteld na aanvraag via e-mail. In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. PipNL Webdesign zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien PipNL Webdesign verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.
 1. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van een registratie.
  Vóór indiening van de aanvraag tot toekenning van een domeinnaam zal PipNL Webdesign door middel van raadpleging van de daartoe ingestelde databanken nagaan of de aan te vragen registratie beschikbaar is. PipNL Webdesign controleert echter niet op juistheid van de inhoud van de databanken en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.
  Eerst de door de registrerende instantie goedgekeurde aanvraag kan worden beschouwd als een bevestiging van het feit van registratie.
  Als de aangevraagde domeinnaam niet beschikbaar is, zal PipNL Webdesign de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 2. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat indien een Opdrachtgever een aanvraag indient voor meer dan één domeinnaam en één of meer van de aangevraagde domeinnamen niet worden toegekend, slechts overeenkomsten tot stand komen voor de registratie en de service voor de wel door de registrerende instantie toegekende domeinnamen.
 3. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden domeinnamen uitsluitend geregistreerd op naam van de Opdrachtgever als domeinnaamhouder. Te allen tijde is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het gebruik van de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart PipNL Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam en/of e-mail adressen. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens zichtbaar zijn op de website van de SIDN.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. PipNL Webdesign mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Bouw van de website

 1. PipNL Webdesign zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met cliënt schriftelijk overeengekomen methoden en technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan PipNL Webdesign verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. PipNL Webdesign is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PipNL Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PipNL Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PipNL Webdesign zijn verstrekt, heeft PipNL Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. PipNL Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PipNL Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 1. PipNL Webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 2. Opdrachtgever vrijwaart PipNL Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien PipNL Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan PipNL Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PipNL Webdesign. PipNL Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal PipNL Webdesign Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor PipNL Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden van websites nodig om veilgiheids- en compatibiliteitsredenen worden uitgevoerd door PipNL Webdesign al dan niet in overleg met de Opdrachtgever. De kosten van deze werkzaamheden worden op uurbasis aan de Opdrachtgever doorberekend mits op andere wijze is overeengekomen.
 2. De met PipNL Webdesign overeengekomen éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website wordt uitgevoerd conform de afspraken overeengekomen in  het onderhoudscontract. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de Opdrachtgever doorberekend.
 3. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 4. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 2 maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 1. Nadat een domeinnaam verhuisd is naar een andere partij komt het contract van de domeinnaamregistratie en bijbehorende hosting automatisch te vervallen. Het bijbehorende hostingpakket vervalt 24 uur na de verhuizing van de domeinnaam automatisch indien niet is verzocht dit te behouden tot het einde van de lopende periode.
 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. PipNL Webdesign kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met PipNL Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. PipNL Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens PipNL Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. PipNL Webdesign zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van PipNL Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan PipNL Webdesign verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door PipNL Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door PipNL Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. PipNL is niet aansprakelijk voor gebruik van beeldmateriaal en teksten van derden waarop auteursrecht rust. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het aanschaffen van een licentie of het vragen van toestemming aan de houder van het auteursrecht om beeldmateriaal of teksten te gebruiken en/of te bewerken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1.  PipNL Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door PipNL Webdesign geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van PipNL Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is PipNL Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan PipNL Webdesign kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van PipNL Webdesign kan worden gevergd.
 3. PipNL Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop PipNL Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1.  Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met PipNL Webdesign gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. PipNL Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. PipNL Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1.  PipNL Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door PipNL Webdesign doorgevoerd.
 2. PipNL Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. De door PipNL Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.
 3. Door PipNL Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van PipNL Webdesign .

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1.  Uw persoonsgegevens worden door PipNL Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. PipNL Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Meer info in onze Privacy Voorwaarden via PrivacyVerklaringPipNLwebdesign